BYE BYE Red radicchio, avocado, bean, smoked ricotta , warm bacon Balsamic vinegar

BYE BYE Red radicchio, avocado, bean, smoked ricotta , warm bacon Balsamic vinegar

€13,50